CHS Senior Men’s Club

CHS Senior Men's Club

Kelton Thomas interviews the President of the Senior Men’s Club.